CÁC LINH VỰC...

3 euros : Chi phí cho các hoạt động văn hóa hoặc thể thao cho mỗi một trẻ

6 euros : Chi phí cho tiền học thêm mỗi tháng ở trường (cần thiết trong nền giáo dục Việt Nam)

26 euros : Tiền tài trợ hàng tháng từ các nhà tài trợ

30 euros : Chi phí dành cho các hoạt động văn hóa hoặc thể thao của tất cả trẻ

50 euros : Chi phí dành cho các hoạt động văn hóa hoặc thể thao của tất cả trẻ

100 euros : Chi phí dành cho giáo dục của 1 học sinh 1 kì học

312 euros : Tổng chi phí giáo dục cho mỗi trẻ: tổng các khoản chi phí hàng năm ( học phí, đồng phục, sách vở, bảo hiểm sức khỏe)

Logo School on the Boat